PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas un apstrādes laikā.

Sadarbojoties ar SIA “CILVĒKS”, no personas var tikt prasīta personīga rakstura informācija, tai skaitā vārds un uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Informācija ir nepieciešama veselības aprūpes un sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu, tiešās sadarbības nodrošināšanai – pasūtījuma apstrādei, piegādei un norēķinu administrēšanai un/vai darba attiecību nodibināšanai un uzturēšanai. SIA “CILVĒKS” personas dati tiek izmantoti ievērojot visaugstākos drošības standartus.

Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “CILVĒKS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003819257, juridiskā adrese Miglas iela 30, Bukulti, Garkalnes novads, LV-1024. SIA “CILVĒKS” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir tālruņa numurs 8803 vai e-pasta adrese info@cilveks.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA “CILVĒKS” birojā pēc adreses Miglas iela 50, Bukulti, Garkalnes novads, LV-1024, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

Personas datu apstrādes reģistrācijas datu valsts datu inspekcijā sertifikāta numurs: 002061
Datu apstrādes reģistrācijas apliecības numurs, lai reģistrētu pacientus, kuri saņem medicīniskos pakalpojumus mājās: 001827

Dokumenta piemērošanas sfēra
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – SIA “CILVĒKS” klientu, sadarbības partneri, darbinieku, darba vietas kandidātu vai uzņēmuma apmeklētāju. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – darbiniekiem, potenciālajiem darbiniekiem, klientiem vai pacientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
 • SIA “CILVĒKS” teritorijas un telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana.

SIA “CILVĒKS” rūpējas par personas privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz datus (SIA “CILVĒKS” interneta mājas lapā, e-pasta formātā, telefoniski vai klātienē) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki
SIA “CILVĒKS” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Veselības vai sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
 • klienta identificēšanai;
 • līguma un/vai rēķina sagatavošanai un parakstīšanai;
 • preču piegādei un/vai pakalpojumu sniegšanai;
 • garantijas saistību izpildei;
 • klientu apkalpošanai;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
 • norēķinu administrēšanai;
 • SIA “CILVĒKS” pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai, iebildumu izskatīšanai un apstrādei, tālruņa sarunu ierakstu ietvaros. Sarunu ieraksti tiek glabāti vienu mēnesi. Pēc šī termiņa beigām SIA “CILVĒKS” nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu.
 • SIA “CILVĒKS” īpašuma un personu drošībai, zādzību un krāpniecisku darbību novēršanai SIA “CILVĒKS” teritorijā un telpās, noziedzīga nodarījuma fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai Video novērošanas ietvaros. Video novērošanas ietvaros dati tiek glabāti 14 dienas. Pēc šī termiņa beigām SIA “CILVĒKS” nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • Veselības aprūpes jomā personas datu apstrāde ir attiecināma uz īpašo kategoriju personas datu apstrādi (pamatu saraksts no 2016/679 Regulas 9.panata), jo tā ir vajadzīga profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos, darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskās diagnozes, veselības vai sociālās aprūpes vai ārstēšanas vai veselības vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos, aizsardzībai pret nopietniem pārrobežu draudiem veselībai vai augstu kvalitātes un drošības standartu nodrošināšanai, cita strarpā zālēm vai medicīniskajām ierīcēm;
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem persona tiek informēta brīdī, kad sniedz attiecīgus datus SIA “CILVĒKS”.

Personas datu apstrāde
SIA “CILVĒKS” apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
Personas dati var tikt nodoti uzticamiem servisa partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus, piemēram, Nacionālajam veselības dienestam, resursu plānošanas sistēmas nodrošinātājiem, uzņēmumam, kas sniedz apsardzes un drošības pakalpojumus.

Personas datu saņēmēju kategorijas
SIA “CILVĒKS” neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu sadarbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, Nacionālajam veselības dienestam, bankai norēķinu ietvaros, kurjerpasta dienestam pasūtījuma piegādei ārpus SIA “CILVĒKS” piegādes zonas, resursu plānošanas sistēmas uzturētājam datu uzglabāšanas un apstrādes nolūkā, apsardzes uzņēmumam videonovērošanas ietvaros drošības nodrošināšanai);
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “CILVĒKS” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs likumīgās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums
SIA “CILVĒKS” glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā, kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, LR Ministru kabineta noteikumi Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”;
 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “CILVĒKS” vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad augstākminētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek arhivēti, dzēsti vai likvidēti.

Piekļuve personas datiem un citas personas tiesības
Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA “CILVĒKS” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA “CILVĒKS” likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA “CILVĒKS” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē SIA “CILVĒKS” birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “CILVĒKS” pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA “CILVĒKS” atbildi personai nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu.

SIA “CILVĒKS” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Saziņa ar personu
SIA “CILVĒKS” veic saziņu ar personu, izmantojot personas norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi). Saziņu par veselības vai sociālās aprūpes pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos, pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA “CILVĒKS” veic uz noslēgtā līguma un/vai izrakstītā rēķina pamata un/vai izrakstītā ārstniecības personas nosūtījuma pamata (piemēram, pakalpojumu nodrošināšana, piegādes vai izmaiņu saskaņošana, informācija par rēķiniem u.c.).

Komerciāli paziņojumi
Lai sniegtu personai informāciju par aktuālajiem piedāvājumiem un jaunumiem, kas varētu personu interesēt, SIA “CILVĒKS” var izmantot personas datus marketinga un sakaru aktivitātēs. Persona var jebkurā brīdī atteikties no šo reklāmas sūtījumu saņemšanas kādā no veidiem:

 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās;
 • nosūtot e-pastu uz adresi info@cilveks.lv;
 • zvanot uz SIA “CILVĒKS” biroju, tālruņa numurs 8803;
 • klātienē SIA “CILVĒKS” birojā Miglas ielā 50, Bukultos, Garkalnes novadā.

SIA “CILVĒKS” pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts personas pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde var tikt veikta līdz pat vienai darba dienai.

SIA “CILVĒKS” nekad nepieļaus personīgo datu izmantošanu reklāmas un sakaru vajadzībām no trešo personu puses.

Citi noteikumi
SIA “CILVĒKS” ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu personai tā aktuālo versiju SIA “CILVĒKS” interneta mājas lapā.
SIA “CILVĒKS” interneta mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA “CILVĒKS” nenes atbildību.

Par videonovērošanu

Atbilstoši Personas datu apstrādes likuma 47.panta trešās daļas nosacījumiem, sniedzam pilnu informāciju saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu.

Mērķis: Videonovērošana noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzība un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzība.

Pārzinis: SIA “CILVĒKS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003819257, juridiskā adrese Miglas iela 30, Bukulti, Garkalnes novads, LV-1024. E-pasts saziņai: info@cilveks.lv.

Tiesiskais pamats: Videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Nr.679/2016) 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts – apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

Leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta drošības un piekļuves kontroles nolūkos, tā palīdz kontrolēt piekļuvi telpām, palīdz nodrošināt infrastruktūras, personāla un apmeklētāju drošību. Papildu tam, Videonovērošana palīdz novērst, atklāt un izmeklēt aprīkojuma vai īpašuma (kas pieder pārzinim vai apmeklētājiem) zādzības, kā arī palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus personāla un apmeklētāju drošībai (piemēram, ugunsgrēks vai fizisks uzbrukums).

Datu aizsardzības speciālists: šaubu, priekšlikumu vai jautājumu gadījumā, kas saistīti ar videonovērošanas veikšanu, lūdzu, sazinieties ar mūsu fizisko personu datu aizsardzības speciālistu. E-pasts saziņai: info@cilveks.lv.

Datu saņēmēji: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati bez tiesiska trešajām personām netiek nodoti.

Datu nodošana uz trešo valsti: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati uz trešo valsti netiek nodoti.

Datu uzglabāšanas ilgums: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati tiek uzglabāti 14 dienas, pēc tam – dzēsti.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, lūgt tos dzēst, kā arī iesniegt sūdzību fizisko personu datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Šādi pieprasījumi jānoformē rakstveidā.

Videonovērošanas procesā nepastāv automatizētu lēmumu pieņemšana attiecībā uz datu subjektu.

Datu subjektam pēc pārziņa pieprasījuma ir pienākums iesniegt papildu sevi identificējošus datus, piemēram, fotogrāfiju, ja datu subjekts vēlas izmantot savas tiesības piekļūt un iepazīties ar saviem videonovērošanas rezultātā apstrādātajiem datiem.

Made on
Tilda